Středa, 20. září , svátek má oslik, elinor

Erna - odlehčená fantasy od Xychteena

xychteen12 24.2.2014

Žánr fantasy - najmě v "non-human" podobě - mne moc nebere a kdybych to zkusil dělat vážně, asi by mi to nikdy nikdo nevěřil. Ale umístit sem jako do testovacího prostoru nějakou light verzi - proč ne?
:-)

*

Během posledních třiceti osmi let klopýtl Karel Vondráček několikrát - jak v přeneseném, tak v původním smyslu slova - ale teprve škobrtnutí na schodišti Pavlíkova soukromého gymnázia mělo pro jeho život zásadní význam. Tuto skutečnost si Karel Vondráček částečně uvědomil už v okamžiku, kdy padal hlavou napřed v chumelenici volných listů formátu A4 a jeho ruce marně šmátraly po sebemenší opoře; definitivní potvrzení pak obdržel poté, co jeho lebka s nepříjemným křápnutím narazila na žulový sokl busty zakladatele ústavu.

Navazující průběh událostí vnímal Karel Vondráček jako střihový pořad, složený z nepříliš pochopitelných epizod: nejprve cosi jako tmavý most nebo spíš tunel odnikud nikam; poté řada krátkých záblesků podobných zrychlenému záznamu pracovního dne rádobyuměleckého fotografa... nakonec se vše zklidnilo, zmírnilo a nabylo formy líné plavby jakýmsi nekonečným podmořským koridorem.

Byv zvolna unášen zcela bez vlastního přičinění, uvědomil si Karel Vondráček několik věcí najednou. V první řadě poněkud přestal být Karlem Vondráčkem - stal se jakýmsi neurčitým objektem bez konkrétních tvarů. I jeho smysly prošly zásadní rekonstrukcí; své okolí sice vnímal, ale způsob, jakým jeho nové uspořádání přijímalo informace, neměl nic společného s někdejším zrakem. Krom toho si uvědomoval přítomnost dalších objektů v koridoru; jakousi setrvačností o nich stále uvažoval jako o lidských bytostech, i když jeho nový, vnitřní zrak předváděl i v tomto případě jen neurčité objekty s jistou, řekněme, žlutobílou září. Paralelním viděním - zůstaname-li u tohoto již ne zcela přesného termínu - zachytil v těsné blízkosti další, o něco užší koridor, jímž se pohybovaly objekty poněkud odlišné, které jeho nový smyslový systém vnímal spíše jako kočky...

K hlubšímu průzkumu své nové identity a souvislostí ovšem nedostal někdejší Karel Vondráček pořádnou příležitost. Prostředí jeho vlastního koridoru se náhle změnilo; i přes zdánlivou vláčnost pohybu se velmi rychle přibližoval jakýsi systém turniketů, za nimiž se nejasně rýsovaly tři oddělené vstupy, lišící se pouze intenzitou obdobné žlutobílé záře. Pokud mohl posoudit, objekty před ním hladce proplouvaly turnikety a většina z nich zamířila do prostředního vstupu; pouze výjimečně některý odbočil do vstupu nejtmavšího. Nejsvětlejší vstup se jevil jako zcela neužívaný.

Objekt, který z nedostatku vhodných výrazových prostředků i nadále označujme jako Karla Vondráčka, neměl dost času ani na odhad své další trasy; krom toho by tento odhad určitě nebyl správný. Ve chvíli, kdy míjel první turniket, potemněly shodně všechny tři žlutobílé vchody a zpřístupnil se dosud neviditelný, mnohem menší, narůžověle světélkující otvor v boku koridoru. Objekt Karel Vondráček opustil hlavní proud, prudce odbočil a ocitl se v malém kulovitém prostoru. Byl zcela prázdný, ale prakticky současně s Karlem Vondráčkem do něj z protější strany "vstoupil", přesněji se jaksi zhmotnil podobný objekt, jehož lehce modré zbarvení v Karlu Vondráčkovi neznámo proč vyvolalo představu uniformy.

Děj, který následoval, opět otřásl Vondráčkovým vnímáním nové identity. Nepostřehl žádný vizuální ani zvukový vjem, ale přesto zachytil proud informací, které jeho nové já přijímalo jako ekvivalent běžného dialogu z dřívějších dob.

"Během poslední Akce prošla vaše entita kvalitativní změnou, která umožňuje vyřazení z Cyklu a pověření jinými úkoly."
"Promiňte, já vůbec nechápu..."
"V pořádku, to je zcela logické. Určité informace jsou během Akce blokovány, aby nedocházelo k nežádoucím zpětným vazbám. Proto také podstupujete tento pohovor. Zaujmout stanovisko musíte v době, kdy vaše entita dosud pracuje s informacemi z poslední Akce. Vstupem do režimu DD ztratíte možnost rozhodování."
"Akce? Cyklus? Režim DD? Nezlobte se, ale..."
"Uklidněte se. Vše vám bude vysvětleno způsobem, na který jste zvyklý z poslední Akce... připravte se prosím na příjem většího objemu informací; aby nebyla vaše entita neúměrně zatížena, bude použita forma přibližně odpovídající vysokoškolským přednáškám, které jste během Akce absolvoval. Jste připraven?"
"Trochu zmaten, ale připraven..."
"Dobrá. Soustřeďte se."

Objekt Karel Vondráček, který už pomalu začínal sám sebe označovat jako "Entitu", již bez překvapení vplul přímo do středu něčeho, co by jeho nedávná existence nejspíše označila za "prostorovou audiovizuální prezentaci".

[následující odstavec obsahuje redukovaný a zjednodušený textový přepis první části této prezentace]

"Prostředí, ve kterém se jednotlivé entity projevují během Akce, je součástí Plexu - uceleného systému, jehož detailní rozbor není předmětem této přednášky. Akce probíhají ve vnější, testovací části Plexu, která se aktivním entitám jeví jako reálný svět, případně vesmír, a interně je označována jako Stage. Neaktivní entity jsou dočasně umístěny ve vnitřní, servisní části Plexu. Jejich aktivita je utlumena na nulovou úroveň a stav, ve kterém se vyskytují, je označován jako 'režim DD', tedy 'dočasná deaktivace'. Nasazení do Akce probíhá cyklicky - proto se pro označení celého testovacího procesu používá termín Cyklus. Konkrétní entity jsou vybaveny potřebným biologickým materiálem a nasazovány dle potřeb hlavního testovacího programu. Akce končí buď standardní deaktivací založenou na konfiguraci biologické výbavy entity a normálním toku událostí Stage, nebo vyžádaným přerušením, vyvolaným technickým dozorem. Při opouštění Stage procházejí entity portálem, v němž se vyhodnocují a ukládají informace z Akce, a následně se vracejí do režimu DD. Každá Akce více či méně modifikuje vlastnosti entity a ovlivňuje tak její způsobilost pro využití v dalších fázích testu. Vlastnosti většiny entit zůstávají v povoleném rozsahu a entity jsou nadále využitelné; menší část byla Akcí modifikována natolik, že přestala potřebám testování vyhovovat. Tyto entity jsou vyřazeny a umístěny do příslušné sekce podle toho, zda jejich odchylka od povoleného intervalu padá do kladných, nebo záporných hodnot. Entity v režimu DD, které nadále vyhovují podmínkám Cyklu, procházejí reinstalací a opakovaným mazáním všech informací, ale v některých případech může docházet k zachování obsahu některých informačních bloků. Systémově jde sice o chybu, ale i tyto situace jsou využity v prostředí Stage pro některé speciální testy.

V této fázi končí první část přednášky. Máte nějaké dotazy?"

"Nějaké mám... pokud to správně chápu, pojem 'standardní deaktivace' znamená v prostředí Stage smrt?"
"Ano."
"A ony 'nesmazané informace' mohou při další Akci v prostředí Stage způsobit například schopnost nahlížet do minulých životů?"
"Ano."
"A je únik informací o vnitřním uspořádání Plexu základem představ o nebi, očistci, pekle...? A princip zachování nebo naopak vyřazení z Cyklu lze spojovat například s teoriemi o karmě a převtělování?"
"Ano, uvažujete naprosto správně."
"A to mé... ukončení Akce... bylo způsobeno 'vyžádaným přerušením'?
"Ano."
"Děkuji... další otázky k první části nemám, můžeme pokračovat."

"Soustřeďte se prosím na další část přednášky."

[následující odstavec obsahuje redukovaný a zjednodušený textový přepis druhé části prezentace]

"Přestože jsou události v prostředí Stage ovlivňovány především chováním aktivních entit, je nezbytné zachovat zpětnou vazbu v reálném čase a možnost spouštění kontrolních mechanismů pro úpravy Cyklu. Kromě běžných externích zákroků, které může provádět příslušná servisní sekce Plexu, je občas třeba provádět zásah přímo v prostředí Stage; tento zásah musí být vždy proveden výhradně pomocí takových prostředků, které zásadně nenaruší majoritní tok událostí a jejichž výjimečnost lze v dostatečné míře vkomponovat do standardních dějů. Dohledovou činnost v servisních sekcích i aktivní zásahy do toku událostí Stage provádějí speciálně vybavené a trénované entity, zařazené do režimu RN - to znamená 'redukční nasazení', zkráceně 'Erna'. Vyhledávací proces vhodných entit probíhá vždy při návratu z Akce, kdy je v rámci vyhodnocování informací ověřována i kvalitativní změna entit, ke které během Akce standardně dochází. Entity, které dosáhnou potřebné hranice kvality, projdou přijímacím pohovorem a v případě kladného hodnocení a souhlasu jsou převedeny do speciálního tréninkového režimu, který nahrazuje standardní režim DD. Souhlas vybrané entity je pro zařazení do Erny nezbytnou podmínkou; entita, která odmítne, je převedena do střední sekce režimu DD a její parametry jsou modifikovány na výchozí, zcela průměrné hodnoty.

V této fázi končí druhá část přednášky. Máte nějaké dotazy?"

"Nechte mne prosím chvilku přemýšlet... těmi 'běžnými externími zákroky' jsou míněny například různé přírodní nebo technické katastrofy?"
"Ano, je to jedna z možností."
"A ty 'aktivní zásahy' provádějí výhradně entity pohybující se v prostředí Stage?"
"Ano."
"A jsou tyto entity vnímány svým okolím jako jeho přirozená součást?"
"Většinou ano - až na určité výjimky."
"Těmi výjimkami se rozumí například... andělé? Nebo démoni?"
"Ano, je to jedna z možností."
"A u těch... přirozených... jde například o nějakou formu vůdcovství?"
"Obvykle ano."
"A 'tréninkovým režimem' se rozumí přesně co?"
"Vybraná entita prochází kursy v potřebném rozsahu. Nejnižší úrovní je příprava ke zvládnutí základních servisních činností, sběru a třídění informací; tímto výcvikem prochází v Erně každá entita bez rozdílu. Následuje nácvik postupů a čerpání znalostí potřebných pro aktivní zásahy. Rozsah těchto návazných kurzů je dán dosaženou hranicí kvality." 
"Takže... entita může být vycvičena, aby působila v prostředí Stage například jako... věštec? Vědma? Zjevení? Diktátor?"
"Ano, uvažujete naprosto správně."
"A v mém případě... jak vysoký je dosažený stupeň kvality?"
"Ten nejvyšší možný."
"To znamená... poslyšte, to snad nemyslíte vážně... znamená to, že bych měl být cvičen na stupeň... jak to jen nazvat... řekněme... Mesiáš?!?"
"Ano."

[následující text obsahuje zkrácený, výrazně zjednodušený a do relativně srozumitelné podoby převedený přepis komunikace, ke které došlo v nejvyšším segmentu příslušné sekce Plexu bezprostředně po ukončení pohovoru s někdejším Karlem Vondráčkem]

"Tak jak to dopadlo?"
"Jako obvykle."
"Odmítl?"
"Zcela rozhodně."
"To se dalo čekat... pěkně jsme si je zpovykali... proč by se měli cpát informacema a něco dělat, žejo? Můžou se v klidu flákat v dédéčku a bejt naprosto bez starostí... co na to analytická sekce?"
"Nic."
"Nic překvapivýho... od toho posledního průseru s tím... no... Hitlerem... už se do ničeho moc nehrnou, vědátoři... mám takovej pocit, že se celej projekt Stage nějak zvrtnul. Asi by to stálo za restart a změny testovacích podmínek... co to zkusit třeba s kočkama?"
"Mám stejný názor."

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.